Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου .GR
(ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Domain Name

* Όνομα Χώρου (Domain Name):

Στοιχεία Αιτούντος - Στοιχεία ταυτότητας Φυσικού Προσώπου

* Ονοματεπώνυμο:
* Τηλ.:
Fax:
* E-mail:

Ταχυδρομική Διεύθυνση (Κατοικία - Έδρα)

* Πόλη:
* Οδός - Αριθμός:
* Περιοχή:
* Τ.Κ.:
* Χώρα:

Ασφάλεια

Απόκρυψη Στοιχείων:
Επιθυμητός Κωδικός Εξουσιοδότησης (8 χαρακτ.):

Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας (NameServers - DNS)

1ος Nameserver:

2ος Nameserver:

3ος Nameserver:

4ος Nameserver:

Παραστατικό

Τύπος Παραστατικού:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

Δραστηριότητα:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:

Όροι και προϋποθέσεις

Με την υποβολή της παραπάνω αίτησης Εκχώρησης Ονόματος Χώρου δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση έιναι αληθή και ακριβή
β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων
γ) Aποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στη σελίδα tos.php