ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Virtual.gr

Ο διαδικτυακός τόπος www.virtual.gr (στο εξής Virtual.gr) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.
Το Virtual.gr διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου Virtual.gr παρέχονται με τους πιο κάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής “χρήστης” ή “πελάτης”) καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους. Συμβαλλόμενος για το Virtual.gr είναι ο Νικόλαος Χόρτης, και έδρα της επιχείρησης η Νικήτη Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63088.

Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.virtual.gr και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και το Virtual.gr.
Το Virtual.gr  μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω Όρους Χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Virtual.gr  σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των Όρων Χρήσης του Virtual.gr .

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1 Στόχος του Virtual.gr είναι η παροχή υπηρεσιών κατοχύρωσης domain name.
1.2 Καταχώρηση Domain Name
1.2.1
Το Virtual.gr  είναι Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr εγκεκριμένος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). O χρήστης που επιλέγει την υπηρεσία αυτή οφείλει να συμφωνεί με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου, τον οποίο μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα www.eett.gr.
1.2.2 Το Virtual.gr  προβαίνει στην ολοκλήρωση της κατοχύρωσης του επιθυμητού ονόματος χώρου, αμέσως μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής από τον πελάτη. Επισημαίνεται ότι η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται με την πρωτοκόλληση των αιτήσεων από το Μητρώο της ΕΕΤΤ και όχι με την παραγγελία στο Virtual.gr . Το Virtual.gr  δε φέρει καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη απώλεια (καταχώρηση από τρίτο) του επιθυμητού ονόματος χώρου κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της παραγγελίας και μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής.
1.2.3 Η κατοχύρωση γίνεται για δύο (2) χρόνια. Ανανέωση γίνεται μετά την υποβολή σχετικής παραγγελίας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας προστασίας, και την εξόφλησή της από τον πελάτη. Το Virtual.gr δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια του ονόματος χώρου κατά το διάστημα μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για ανανέωση.
1.3 Οποιαδήποτε παραγγελία λαμβάνεται μέσω του Virtual.gr επιβεβαιώνεται το συντομότερο δυνατό με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο Πελάτης κατά την υποβολή της. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

2. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ

2.1 Η αποδοχή και χρήση των υπηρεσιών του Virtual.gr επιτρέπεται μόνο στους ενηλίκους, άνω των 18 ετών. Το Virtual.gr  θεωρεί ότι τα πρόσωπα που συναλλάσσονται με αυτό είναι ικανά προς δικαιοπραξία. Η επιλογή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης.
2.2 Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί το Virtual.gr για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση του Virtual.gr προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν στην ορθή παροχή των υπηρεσιών του, διεξάγεται μέσω e-mail ή μέσω σχετικών ανακοινώσεων στο δικτυακό τόπο του Virtual.gr. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το e-mail που έχει γνωστοποιήσει ως κύριο e-mail επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο Virtual.gr ώστε να ενημερώνεται.
 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 Οι υπηρεσίες του Virtual.gr παρέχονται μόνο για νόμιμες χρήσεις. Ο πελάτης οφείλει να τις χρησιμοποιεί υπεύθυνα και συνετά, τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία.
3.2 Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών του Virtual.gr που έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης και των νόμων απαγορεύεται.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Ο δικτυακός τόπος Virtual.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Το Virtual.gr διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου) είτε ως δικαιούχος είτε με τη νόμιμη άδεια αυτού. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Virtual.gr, χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του Virtual.gr.
4.2 Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο Virtual.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα του Virtual.gr και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.
4.3 Η χρήση κάποιας από τις υπηρεσίες του Virtual.gr και η δημοσίευση περιεχομένου σημαίνει ότι ο πελάτης εγγυάται ότι έχει δικαίωμα να προβεί σε αυτή και ότι η δημοσίευση δεν αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες ούτε προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Οποιαδήποτε δημοσίευση περιεχομένου από τον πελάτη γίνεται εν γνώσει των παραπάνω και με προσωπική ευθύνη του για ενδεχόμενη παραβίαση δικαιωμάτων άλλων χρηστών ή τρίτων, καθώς και με ανάληψη των όποιων κινδύνων συνεπάγεται. Το Virtual.gr δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή οι ιδέες που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τις οποίες φιλοξενεί στους servers του είναι νόμιμες ή ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αθέμιτο.

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Το Virtual.gr δεν τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του σύμφωνα με τον Ν. 2742/97, καθώς τα στοιχεία των χρηστών του που συγκεντρώνει δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση του προσώπου. Τα Δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο Αρχείο του Virtual.gr είναι μόνο αυτά που έχουν δοθεί από τον Πελάτη και είναι απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών του (στοιχεία επικοινωνίας κλπ.).
5.2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των στοιχείων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώριση των χρηστών από τον εξυπηρετητή και την παροχή πρόσβασης σε αυτούς στις σελίδες και υπηρεσίες του Virtual.gr.
5.3 Οι χρήστες (Υποκείμενα των Δεδομένων) έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, διορθώσουν, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@virtual.gr.
5.4 Το Virtual.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του Virtual.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το Virtual.gr μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των πελατών του (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές του, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη) σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
 - Έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του πελάτη για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που τον αφορούν.
 - Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Virtual.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του Virtual.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το Virtual.gr ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.
 - Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
5.5 Ακόμη το Virtual.gr δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Δικαιούται ωστόσο να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με την λειτουργία ή τις υπηρεσίες του Virtual.gr, εκτός αν αντιτεθείτε ρητώς σε αυτό, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση info@virtual.gr.

5.6 Το Virtual.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο δίκτυο ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Virtual.gr είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

6.1 Οι τιμές ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Virtual.gr. Σε κάθε περίπτωση ισχύουσα θεωρείται η τιμή που αναφέρεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%.
6.2 Οι πληρωμές για τις υπηρεσίες του Virtual.gr μπορούν να γίνουν είτε
α) ηλεκτρονικά με χρήση πιστωτικής κάρτας είτε
β) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται στον πελάτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης της υπηρεσίας είτε
γ) με εξόφληση στην έδρα του, στη Νικήτη Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63088.
6.3 Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέγει να γίνεται μηνιαία εξόφληση της παρεχόμενης υπηρεσίας, η χρήση πιστωτικής κάρτας (Visa, MasterCard) είναι υποχρεωτική.
6.4 Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που ο πελάτης χρησιμοποιεί για την εξόφληση υπηρεσιών του Virtual.gr, δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση στο Virtual.gr εμφανίζονται μόνο τα τέσσερα ψηφία από το νούμερο της κάρτας του χρήστη και η χρέωση γίνεται απευθείας από τον Server της συνεργαζόμενης τράπεζας. To Virtual.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.
6.5 Οι υπηρεσίες του Virtual.gr αποτελούν υπηρεσίες παρεχόμενες από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994. Κατά συνέπεια, ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από οποιαδήποτε υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών. Για πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορείτε να απευθυνθείτε στα εξής στοιχεία Νικόλαος Χόρτης, Νικήτη Χαλκιδικής, ΤΚ 63088.

 

7. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του Virtual.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το Virtual.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης το Virtual.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το Virtual.gr, οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για απώλεια πληροφοριών ή οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση των υπηρεσιών του Virtual.gr.

 

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


8.1 Το Virtual.gr εγγυάται διαθεσιμότητα 99,9% στους servers του και κατά συνέπεια στην προσβασιμότητα του site του πελάτη. Ωστόσο δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος ενώ τυχόν τέτοια ευθύνη του περιορίζεται στο ποσό της πιο πρόσφατης ετήσιας αμοιβής που έχει λάβει το Virtual.gr για τις παρεχόμενες στον πελάτη υπηρεσίες.
8.2 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Virtual.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και περιεχομένων του, στην χρήση των οποίων ο Πελάτης προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
8.3 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Virtual.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

 

9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

9.1 Το Virtual.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Το Virtual.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Virtual.gr για το περιεχόμενό τους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Το Virtual.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους.
 

10. ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του Virtual.gr ευθύνεται απέναντι στους δημιουργούς και τους διαχειριστές του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του Virtual.gr με τρόπο αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

11. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης του Virtual.gr, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων του Πολυγύρου Χαλκιδικής.
11.2 Όλοι οι ανωτέρω Όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
11.3 Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Virtual.gr και του χρήστη υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
11.4 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Virtual.gr και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Virtual.gr.

© 2011 Virtual.gr, Έλενα Σπυροπούλου Δικηγόρος