Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου .GR
(ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Domain Name

* Όνομα Χώρου (Domain Name):

Στοιχεία Ταυτότητας - Νομικού Προσώπου

* Επωνυμία:
* Διακριτικός Τίτλος:
* Νομική Μορφή:
* Δραστηριότητα:
* ΑΦΜ:
* ΔΟΥ:

* Τηλ.:

Fax:

* E-mail:

Στοιχεία ταυτότητας Νομίμου Εκπροσώπου (Νομικών προσώπων)

* Ονοματεπώνυμο:
* Τηλ.:
Fax:
* E-mail:

Ταχυδρομική Διεύθυνση (Κατοικία - Έδρα)

* Πόλη:
* Οδός - Αριθμός:
* Περιοχή:
* Τ.Κ.:
* Χώρα:

Ασφάλεια

Απόκρυψη Στοιχείων:
Επιθυμητός Κωδικός Εξουσιοδότησης (8 χαρακτ.):

Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας (NameServers - DNS)

1ος Nameserver:

2ος Nameserver:

3ος Nameserver:

4ος Nameserver:

Παραστατικό

Τύπος Παραστατικού:

Όροι και προϋποθέσεις

Με την υποβολή της παραπάνω αίτησης Εκχώρησης Ονόματος Χώρου δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση έιναι αληθή και ακριβή
β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων
γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο
δ) Aποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στη σελίδα tos.php