Αίτηση Μεταφοράς Ονόματος Χώρου .GR στον Καταχωρητή Virtual.gr
 

Domain Name

* Όνομα Χώρου (Domain Name):

Στοιχεία ταυτότητας αιτούντα την αλλαγή καταχωρητή

* Ονοματεπώνυμο:
* Τηλ.:
* E-mail:
Τρέχον Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος:
Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος:
(πρέπει να διαφέρει από τον τρέχοντα)

Όροι και προϋποθέσεις

Με την υποβολή της παραπάνω αίτησης Μεταφοράς Ονόματος Χώρου δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση έιναι αληθή και ακριβή
β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων
γ) Είμαι ο ιδιοκτήτης του παραπάνω ονόματος χώρου ή εκπροσωπώ τον ιδιοκτήτη του (σε περίπτωση νομικών προσώπων)
δ) Σε περίπτωση που δεν γνωρίζω τον Κωδικό Εξουσιοδότησης σας εξουσιοδοτώ να αιτηθείτε για λογαριασμό μου την αποστολή του από το ITE, σε e-mail που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο του GR Hostmaster για το Domain μου.
δ) Aποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στη σελίδα tos.php